Thực trạng thực hiện hoạt động giảng dạy của giáo viên ở các trường trung học phổ thông thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

Việc thực hiện hoạt động giảng dạy c ủa giáo viên theo xu thếđổi mới giáo dục ở các trường trung học phổ thông thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã đạt được những kết quả tốt, song vẫn còn những vấn đề cần khắc phục. Bài viết trình bày việc khảo sát thực trạng hoạt động giảng dạy. Trên cơ sở kết quả của khảo sát, một số nguyên nhân của thực trạng này được bình luận; từ đó, đề xuất một số biện pháp nhằm cải tiến hoạt động giảng dạy của giáo viên.