Thư viện Học viện Cảnh sát Nhân dân - Thư viện đầu ngành trong Công an Nhân dân

Bài viết trình bày các nội dung: Thực trạng đầu tư và phát triển của Thư viện Học viện Cảnh sát Nhân dân, hướng đến xây dựng Thư viện đầu ngành trong các trường Công an Nhân dân, bước đột phá trong ứng dụng công nghệ mới vào các hoạt động thư viện, hệ thống thư viện điện tử Tulip tại Học viện Cảnh sát Nhân dân. Để nắm nội dung mời các bạn cùng tham khảo.