Thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội tại Việt Nam

Trong giới hạn bài viết này, tác giả nêu lên tính tất yếu khách quan và nhận thức khoa học của TKQĐ từ CNTB lên CNXH ở Việt Nam. Đồng thời, tác giả cũng đưa ra một số nhiệm vụ kinh tế cơ bản cần thực hiện ngay để tiến tới xây dựng thành công CNXH ở Việt Nam.