Tạo cảm hứng học tập cho sinh viên trong các giờ Tâm lí - Giáo dục học ở trường cao đẳng sư phạm

Bài viết đề cập đến khái niệm cảm hứng và cảm hứng học tập, chỉ ra những yếu tố ảnh hưởng đến cảm hứng học tập và đề xuất những giải pháp tạo cảm hứng học tập cho sinh viên trong các giờ Tâm lí - Giáo dục học ở trường cao đẳng sư phạm. Những biện pháp tạo cảm hứng học tập cho sinh viên, bao gồm: Cải tiến phương pháp dạy học; Đánh giá sở trường của sinh viên; Hướng dẫn sinh viên ứng dụng tâm lí học vào giáo dục và cuộc sống qua việc thiết kế kịch bản dạy học các học phần Tâm lí học;...