Tác động của phát triển kinh tế tư nhân đến thực hiện định hướng xã hội chủ nghĩa trong xây dựng nền kinh tế thị trường ở Việt Nam

Vấn đề quan trọng nhất trong phát triển nền kinh tế thị trường ở nước ta là phải đảm bảo được định hướng xã hội chủ nghĩa. Trong thời gian qua, sự phát triển của thành phần kinh tế tư nhân đã có những tác động rất tích cực đến việc thực hiện định hướng xã hội chủ nghĩa trong xây dựng nền kinh tế thị trường ở Việt Nam. Sự tác động này được khái quát trên ba phương diện cơ bản: Lực lượng sản xuất, quan hệ sản xuất và kiến trúc thượng tầng.