Sự vận dụng phép biện chứng duy vật của Đảng ta trong đổi mới chính trị

Đổi mới chính trị phải đảm bảo thực hiện được độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội. Việc đổi mới chính trị trở thành động lực thúc đẩy mọi hành động tích cực của nhân dân, sao cho quần chúng nhân dân thực sự trở thành người chủ của cách mạng tiến tới mục tiêu: Dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.