Sự tương đồng về đặc điểm diễn xướng của dân ca trữ tình sinh hoạt Tày, Thái

Bài viết Sự tương đồng về đặc điểm diễn xướng của dân ca trữ tình sinh hoạt Tày, Thái nghiên cứu bộ phận dân ca sinh hoạt liên quan đến người lớn với các đặc điểm diễn xướng phong phú, hàm chứa mối liên hệ sâu xa, nhiều tầng bậc với lịch sử, văn hóa, xã hội tộc người mà nếu so sánh dân ca trữ tình sinh hoạt sẽ thấy được rõ ràng hơn sự tương đồng trong văn hóa các tộc người.