Sổ tay giám sát các công trình giao thông

Về nguyên tắc, đồ án thiết kế bản vẽ thi công chi tiết phải dựa vào các tập bản vẽ thiết kế kỹ
thuật đã được duyệt trong hồ sơ mời thầu. Tuy nhiên, tư vấn giám sát phải cùng với nhà thầu
xem xét kỹ các điều kiện địa hình, địa chất thuỷ văn tại chỗ và nền mặt đường cũ ( nếu là dự
án nâng cấp cải tạo đường ) để giúp nhà thầu làm tốt đồ án thiết kế bản vẽ thi công chi tiết;
trong đó nên chú trọng xem xét kỹ về thiết kế thoát nước( cao độ đặt cống, rãnh, nối tiếp
thượng hạ lưu dòng chảy ... ), về các đoạn nền đường qua vùng có các điều kiện địa chất và
thuỷ văn xấu ( đất yếu, sụt lở, ngập lụt...), về kết cấu cải tạo, tăng cường mặt đường cũ
( thường trong đồ án thiết kế kỹ thuật chưa điều tra kỹ nền, móng mặt đường cũ, về các giải
pháp tạo điều kiện cho sự đi lại thuận tiện của dân cư hai bên đường và các giải pháp bảo đảm
an toàn giao thông.