Quyền con người và giá trị giải phóng con người của Cách mạng tháng Tám

Cách mạng tháng Tám là một trong những mốc son chói lọi trong lịch sử cách mạng của dân tộc Việt Nam. Cách mạng tháng Tám thành công đã mở ra một kỷ nguyên mới cho dân tộc ta - kỷ nguyên độc lập dân tộc gắn liền với con đường đi lên chủ nghĩa xã hội.