Quy trình khảo sát, thiết kế nền đường ôtô đắp trên đất yếu

Quy trình này được áp dụng khi tiến hành khảo sát thiết kế nền đường ôtô đắp
trên đất yếu, bao gồm cả nền đắp đường cao tốc và nền đắp đường ôtô các cấp.
Ngoài ra cũng có thể được tham khảo áp dụng đối với nền đắp của sân bay trên
vùng đất yếu.
Trong quy trình này quy định rõ các yêu cầu cần phải thực hiện đối với việc
khảo sát địa hình, điều tra và thử nghiệm địa kỹ thuật trên vùng đất yếu có
tuyến đường đi qua; đồng thời cũng quy định rõ các yêu cầu và tiêu chuẩn thiết
kế cần phải đảm bảo đạt được khi thiết kế nền đắp trên đất yếu cùng với các
yêu cầu cấu tạo và các phương pháp tính toán tương ứng, cũng như việc lựa
chọn giải pháp và phạm vi áp dụng của mỗi giải pháp thường dùng để xây dựng
nền đắp trên đất yếu (không đề cập đến các giải pháp đặc biệt như xử lý đất yếu
bằng điện thấm, bằng cọc vôi, cọc xi măng, cọc bê tông, cọc cát …)