Quản trị nhà trường trong bối cảnh hội nhập quốc tế và cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư

Bài viết trình bày bản chất và các xu hướng quản trị nhà trường trong điều kiện đổi mới căn bản toàn diện giáo dục và đào tạo và tiến trình hội nhập quốc tế cũng như tác động của cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư.