Quan điểm về vị trí con người trong triết học Nho gia Tiên Tần và ý nghĩa của nó đối với việc phát huy vai trò nhân tố con người trong giai đoạn hiện nay

Vị trí con người là một trong những chủ đề lớn, thu hút sự quan tâm của các nhà triết học Trung Hoa cổ đại. Triết học Nho gia Tiên Tần đã có những quan điểm có tính hệ thống về vị trí con người. Bài viết đi vào làm rõ những nội dung, đặc điểm cơ bản quan điểm về vị trí con người trong triết học Nho gia Tiên Tần và ý nghĩa của nó trong việc phát huy vai trò nhân tố con người trong giai đoạn hiện nay.