Phân vùng cảnh quan Việt Nam

Phân vùng cảnh quan, miêu tả các đặc điểm đặc trưng các thể
tổng hợp tự nhiên là một trong những nhiệm vụ quan trọng của
địa lý tự nhiên, là khâu nối có quy luật của việc nghiên cứu
cảnh quan và ứng dụng của nó trong mỗi vùng lãnh thổ. Khái
niệm " phân vùng cảnh quan" được các nhà địa lý tự nhiên xác
định như là sự giải thích về sự tồn tại một cách khách quan trên
bề mặt Trái đất các tổng hợp thể tự nhiên, đo vẽ nhóm gộp và
đưa chung lên bản đồ, nghiên cứu thành phần cũng...