Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin

Thực hiện chương trình đổi mới việc giảng dạy và học tập các môn khoa học Mác - Lênin, Tư tưởng Hồ Chí Minh trong các trường đại học và cao đẳng, trong bối cảnh đổi mới giáo dục đại học, ngày 18 tháng 09 năm 2008, bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo đã ban hành quyết định số 52/2008/QĐ-BGDĐT về chương trình các môn lý luận chính trị, chương trình này được á dụng từ học kỳ II năm 2008-2009....