NGỮ PHÁP TIẾNG ANH CĂN BẢN

Hầu hết tính từ trong tiếng Anh khi được dùng để tính chất cho danh từ đều đứng
trước danh từ, ngược lại trong tiếng Việt tính từ đứng sau danh từ mà nó phẩm định
Thông thường, những tính từ đứng trước danh từ cũng có thể đứng một mình, không có
danh từ theo sau như nice, good, bad, long, short, hot, happy, beautiful....Tuy nhiên , một
số ít tính từ lại chỉ đứng một mình trước danh từ, như former, latter, main ...