Nghiên cứu xây dựng mô hình truyền nhiệt của động cơ diesel sử dụng lưỡng nhiên liệu diesel ethanol

Bài viết này trình bày nghiên cứu xây dựng mô hình truyền nhiệt của động cơ diesel sử dụng lưỡng nhiên liệu diesel-ethanol bằng phần mềm Matlab simulink. Kết quả cho thấy diễn biến áp suất trong xy lanh động cơ giữa mô hình và thực nghiệm đảm bảo chính xác, do đó có thể sử dụng mô hình này để xây dựng mô hình cháy của động cơ sử dụng lưỡng nhiên liệu dieselethanol.