Nghiên cứu tác dụng kháng viêm và độc tính cấp của cao chiết cồn lá cây thóc lép (Desmodium gangeticum)

Kết quả nghiên cứu tác dụng kháng viêm cho thấy cao chiết cồn của lá cây Thóc lép (Desmodium gangeticum (L.) DC.) liều 100 mg/kgP thể hiện tác dụng chống viêm cấp mạnh và kéo dài hơn so với liều 300 mg/kg trên mô hình gây phù chân chuột thực nghiệm bằng carrageenin. Ở 2 liều nghiên cứu 100 và 300 mg/kgP mẫu nghiên cứu đều có tác dụng chống viêm mạn trên mô hình gây u hạt thực nghiệm.