Nghiên cứu tác dụng bảo vệ gan của Saponin toàn phần từ sâm Việt Nam trồng trên thực nghiệm gây tổn thương gan bằng carbon tetrachlorid trên chuột nhắt trắng

Nghiên cứu tác dụng bảo vệ gan theo hướng chống oxy hóa của saponin toàn phần từ Sâm Việt nam trồng 6 tuổi trên mô hình thực nghiệm gây tổn thương oxy hóa tế bào gan bằng carbon tetrachloride.