Nghiên cứu khả năng tái sinh và chuyển gen chỉ thị vào giống dưa chuột choka F1

Bài viết tiến hành với mục đích phát triển quy trình tái sinh và chuyển gen thông qua vi khuẩn A. tumefaciens ở cây dưa chuột tạo cơ sở cho nghiên cứu chuyển các gen mục tiêu mang các tính trạng quý cũng như chỉnh sửa hệ gen trên các giống dưa chuột tại Việt Nam.