Nghiên cứu ảnh hưởng của vốn xã hội tới hợp tác trong chuỗi cung ứng

Nghiên cứu này tập trung vào mối quan hệ của ba khía cạnh của vốn xã hội và ba khía cạnh của hợp tác chuỗi cung ứng (chia sẻ thông tin, phối hợp ra quyết định và chia sẻ lợi ích/ rủi ro) nhằm xem xét kỹ hơn sự khác biệt về tác động của các khía cạnh vốn xã hội đối với các hoạt động hợp tác.