Nghiên cứu ảnh hưởng của gia cố bằng neo vượt trước đến ổn định của công trình ngầm

Để đánh giá hiệu quả của hệ neo vượt trước đến môi trường đất đá xung quanh khoang đào qua đó có thể đánh giá được ổn định của công trình ngầm, các tác giả sẽ thực hiện nghiên cứu ảnh hưởng của hệ neo vượt trước tới trạng thái ứng suất – biến dạng của môi trường đất đá thông qua việc nghiên cứu trên mô hình 3D sử dụng công cụ phân tích bằng phần mềm địa kỹ thuật.