Một số yếu tố liên quan đến sự tuân thủ điều trị của bệnh nhân đái tháo đường týp 2

Bài viết trình bày khảo sát các yếu tố liên quan đến sự tuân thủ điều trị của bệnh nhân đái tháo đường týp 2 tại Trung tâm Y tế huyện Mỹ Xuyên. Đối tượng và phương pháp: Nghiên cứu cắt ngang, mô tả và phân tích về mối liên quan giữa các yếu tố với mức độ tuân thủ điều trị bệnh nhân đái tháo đường trên 385 hồ sơ bệnh án bệnh nhân đái tháo đường tại Trung tâm Y tế huyện Mỹ Xuyên, từ tháng 11/2019 đến tháng 03/2020.