Một số mâu thuẫn đặt ra về việc vận dụng phép biện chứng duy vật của đảng ta trong xây dựng và thực hiện đường lối đổi mới

Thực tiễn lãnh đạo sự nghiệp đổi mới đất nước trong thời gian qua của Đảng cho phép khẳng định, việc quán triệt phép biện chứng duy vật vào việc hoạch định và tổ chức thực hiện đường lối đổi mới là một trong những điều kiện bảo đảm nâng cao tính hiệu quả lãnh đạo của Đảng và sự phát triển của đất nước.