Một số kết quả nghiên cứu mối quan hệ giữa độ ẩm và các chỉ tiêu cơ lý của đất phong hóa

Bài viết trình bày bản chất cơ lý hóa của các mối quan hệ của độ ẩm trong đất phong hóa, lý thuyết xác suất thống kê trong các mối quan hệ của độ ẩm, những vấn đề thí nghiệm xác định các chỉ tiêu cơ lý của đất để thiết lập mối quan hệ.