Một số kết quả nghiên cứu chấn động bề mặt bằng VM 1220E để đánh giá hư hại của các công trình

Bài viết đề cập tới ảnh hưởng lan truyền chấn động trên các dạng cấu trúc nền khác nhau của tải trọng động có đặc trưng trùng phục của các phương tiện vận tải di chuyển trên đường, kế cả các thiết bị thi công.