Mô hình hóa động cơ không đồng bộ ba pha có xét đến sự thay đổi của các tham số động cơ

Bài viết này mô tả một mô hình tổng quát của động cơ không đồng bộ ba pha trên cơ sở sử dụng phần mềm Matlab/Simulink quan sát sự thay đổi các tham số của động cơ trong quá trình làm việc. Chi tiết xây dựng của các mô hình phụ khác nhau cho động cơ không đồng bộ đã được chỉ ra. Một động cơ có công suất 2HP được đưa ra để mô phỏng kiểm chứng mô hình đã được xây dựng.