Luật cạnh tranh: Quyển 7

Luật cạnh tranh: Quyển 7 - Xử lý vi phạm luật cạnh tranh có nội dung trình bày những đối tượng nào có thể bị xử phạt vi phạm cạnh tranh, việc xử lý vi phạm được thực hiện theo nguyên tắc nào và các nội dung khác.