LOGIC HỌC ĐẠI CƯƠNG

Hình thức của tư duy hay, hình thức lôgíc, là kết cấu của tư tưởng, là
phương thức liên hệ các bộ phận của tư tưởng. Những hình thức tư tưởng chung
và rộng nhất là khái niệm, phán đoán, suy luận, và chứng minh. Cũng như nội
dung, các hình thức này không phải do chính tư duy sinh ra, mà là sự phản ánh
các mối liên hệ cấu trúc của các đối tượng hiện thực.