Lịch sử Đảng

Câu1:Trình bày hoàn cảnh lịch sử và phân tích các yếu tố đã góp phần để
lãnh tụ Nguyễn ái Quốc tiếp thu đợc
chủ nghĩa Mác-Lênin vμ tìm cho cách
mạng Việt Nam một con đờng
đúng đắn?