Kinh tế và Chính trị Thế giới đến năm 2020: Phần 2 - Lưu Ngọc Trịnh (chủ biên)

Kinh tế và Chính trị Thế giới đến năm 2020: Phần 2 gồm nội dung chương 3, chương 4 của cuốn sách. Nội dung phần này trình bày các vấn đề về những xu hướng phát triển chủ yếu của nền kinh tế và chính trị thế giới đến năm 2020; Việt Nam trong bối cảnh thế giới đầy biến động.