Kinh tế và Chính trị Thế giới đến năm 2020: Phần 1 - Lưu Ngọc Trịnh (chủ biên)

Kinh tế và Chính trị Thế giới đến năm 2020: Phần 1 gồm nội dung chương 1, chương 2 của cuốn sách. Nội dung phần này thể hiện các vấn đề về những vấn để nổi bật của kinh tế thế giới thập kỷ đầu thế kỷ XXI, những vấn đề chính trị thế giới nổi bật trong thập kỷ đầu thế kỉ XXI.