Kinh tế học vi mô - Lý thuyết, bài tập, thực hành: Phần 2 - PGS.TS. Cao Thúy Xiêm (chủ biên)

Kinh tế học vi mô - Lý thuyết, bài tập, thực hành: Phần 2 trình bày nội dung chương 5 đến chương 7 của sách. Nội dung phần này trình bày các vấn đề về cấu trúc thị trường, thị trường yếu tố sản xuất, vai trò của chính phủ trong nền kinh tế thị trường.