Kinh tế học vi mô - Lý thuyết, bài tập, thực hành: Phần 1 - PGS.TS. Cao Thúy Xiêm (chủ biên)

Kinh tế học vi mô - Lý thuyết, bài tập, thực hành: Phần 1 gồm nội dung 4 chương đầu của cuốn sách. Nội dung phần 1 trình bày các vấn đề tổng quan về kinh tế vi mô, các lực lượng cung cầu trên thị trường, lý thuyết hành vi người tiêu dùng, lý thuyết về hành vi của người sản xuất.