Hướng dẫn ôn thi môn Lịch sử Đảng cộng sản Việt Nam

Để phục vụ việc dạy và học tập các bộ môn lý luận chính trị Mác Lênin trong hệ thống trường Đại Học, cao đẳng và trung học chuyên nghiệp, nhà xuất bản Đại học quốc gia Hà Nội tái bản, có sửa chữa bổ sung cuốn Hướng dẫn ôn thi môn Lịch sử Đảng Công Sản Việt Nam. Sách do Trung tâm bồi dưỡng cán bộ giảng dạy lý luận Mác Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh, nhà xuất bản Tư tưởng - Văn hóa trước đây tổ chức biên soạn và Nhà xuất bản Chính trị...