HƯỚNG DẪN ÔN THI MÔN CHỦ NGHĨA XÃ HỘI KHOA HỌC

Tài liệu tham khảo về hướng dẫn ôn thi môn chủ nghĩa xã hội khoa học. Chủ nghĩa xã hội không tường là những tư tưởng, những học thuyết biểu hiện dưới dạng chưa đầy đủ, chưa chín muồi những nguyện vọng của quần chúng nhân dân muốn xóa bỏ áp bức, bóc...