Hợp phân và cấu trúc của cảnh quan

Các hợp phần tự nhiên là thành phần cấu tạo các cấp địa tổng
thể có quan hệ chặt chẽ với nhau gồm: nền địa chất, địa mạo,
thủy văn, khí hậu và giới sinh vật.