Hội thảo khoa học: Đào tạo báo chí đáp ứng yêu cầu xã hội

Bài viết với nội dung đóng góp ý kiến và tìm ra giải pháp tiếp tục đổi mới đào tạo báo chí đáp ứng tốt hơn, hiệu quả hơn cho xã hội, đồng thời nhìn lại công tác đào tạo báo chí trong thời gian vừa qua.