Hình thành biểu tượng về số lượng cho trẻ rối loạn phổ tự kỉ 5 - 6 tuổi thông qua hình ảnh hóa thông tin: Thực trạng và bài học kinh nghiệm

Bài viết nghiên cứu lí luận và thực trạng hình thành biểu tượng về số lượng cho trẻ rối loạn phổ tự kỉ 5-6 tuổi ở trường chuyên biệt. Nghiên cứu được thực hiện trên 74 giáo viên và 48 cha mẹ có trẻ rối loạn phổ tự kỉ nhằm tìm hiểu sâu hơn về quy trình, biện pháp và hệ thống bài tập hình thành biểu tượng về số lượng thông qua hình ảnh hóa thông tin cho trẻ rối loạn phổ tự kỉ 5-6 tuổi.