Hệ ghen Mĩ học tập 2

Trong phần thứ nhất của khoa học chúng ta, đã bàn đến khái niệm chung và tính hiện thực của cái đẹp trong tự nhiên và trong nghệ thuật, về cái đẹp chân chính va nghệ thuật chân chính, về lí tưởng trong cái thống nhất vẫn chưa phân chia của các đặc trunge chính của nó độc lập đối với nội dung riêng của nó và đối với những sự biểu hiện ra ngoài khác nhau của nó