Giáo trình Xác suất thống kê -ĐH Tôn Đức Thắng

Tập hợp là một khái niệm nguyên thủy, không có định nghĩa. Sự gom góp một số đối tượng lại với nhau cho ta hình ảnh của tập hợp và các đối tượng được gom góp này trở thành phần tử của tập hợp. Người ta thường ký hiệu tập hợp bằng các ký tự in như A, B, C, ..., X, Y, ... và phần tử bằng các ký tự thường như a, b, c, ..., x, y. Nếu x là một phần tử của A, ta viết x ? A . Ngược lại, nếu x không là phần...