Giáo trình vi sinh vật công nghiệp

Đối với protein đã tách khỏi tế bào thì không cần quan tâm đến vấn đề này. Tuy nhiên, để tách riêng protein thì vấn đề cơ bản lại là khả năng hoà tan của thành tế bào. Vì thế bản chất của thành tế bào là một tiêu chuẩn cho việc lựa chọn vi sinh vật thích hợp. 6. An toàn về độc tố Vi sinh vật gây bệnh và các cơ thể chứa những thành phần độc hoặc nghi ngờ về sinh lý dinh dưỡng ở dạng khó tách riêng thì không được dùng để sản xuất protein đơn bào.