Giáo trình Tư vấn tâm lý - Trần Đình Tuấn

Giáo trình "Tư vấn tâm lý" gồm 2 phần và 7 chương. Phần 1 gồm chương 1: Phái tương tác tâm lý, chương 2: Phái ứng xử, chương 3: Phái tri thức, chương 4: Phái nhân bản, chương 5: Phương pháp tổng hợp. Phần 2 gồm chương 6: Những nguyên tắc cơ bản, chương 7: Các giai đoạn của quá trình tư vấn tâm lý, chương 8: Tư vấn tâm lý với gia đình Việt Nam, chương 9: Tư vấn tâm lý trong những trường hợp đặc biệt. Phần cuối giáo trình là một số tình huống tư vấn tâm lý và phụ bản: Các thứ thuốc chống trầm cảm thế hệ thứ hai