GIÁO TRÌNH TÂM LÝ HỌC QUẢN LÝ - VŨ DŨNG

Sơ lược sách:

Phần thứ nhất: NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG

Chương 1: Đối tượng và phương pháp nghiên cứu của tâm lý học quản lý

Chương 2: Lịch sử phát triển của tâm lý học quản lý

Phần thứ hai: TÂM LÍ NGƯỜI LÃNH ĐẠO

Chương 3: Khái niệm quản lý và lãnh đạo

Chương 4: Các học thuyết về sự lãnh đạo

Chương 5: Quyền lực trong lãnh đạo

Chương 6: Nhân cách người lãnh đạo

Chương 7: Ê kíp lãnh đạo

Chương 8: Một số trở ngại tâm lý đối với những người lãnh đạo là phụ nữ

Phần thứ ba: TÂM LÍ NGƯỜI LAO ĐỘNG VÀ TỔ CHỨC

Chương 9: Những đặc điểm tâm lý cơ bản của người lao động

Chương 10: Những đặc điểm tâm lý cơ bản của tổ chức

Chương 11: Giao tiếp trong tổ chức