Giáo trình Tâm lí học đại cương - Hoàng Đức Lâm

Tâm lý học nghiên cứu các hiện tượng tâm lý, quá trình tâm lý, trạng thái tâm lý và các thuộc tính tâm lý, phát hiện ra các sự kiện của khoa học tâm lý; nghiên cứu chúng để tìm ra các quy luật điều khiển, giáo dục, hình thành các hiện tượng ấy nói riêng, cả con người có hiện tượng ấy nói chung.