Giáo trình môn kỹ thuật truyền số liệu

Thông tin liên lạc đóng vai trò hết sức quan trọng trong cuộc sống, hầu hết chúng ta luôn gắn liền với một vài ứng dụng trao đổi thông tin nào đó
• mỗi hệ thống có những đặc trưng riêng nhưng có một số đặc tính chung cho tất cả các hệ thống
• 3 thành phần hệ thống:
• Nguồn tin là nơI phát sinh và chuyển thông điệp lên môI trường truyền
• ...