Gíao trình lý luận chung về nhà nước và pháp luật

Khoa học xã hội nghiên cứu những mặt khác nhau, các hiện tượng xã hội của
xã hội loài người mà trong đó con người là trung tâm. Khoa học pháp lý - khoa học về
nhà nước và pháp luật - là một bộ phận của khoa học xã hội. Khoa học lý luận về nhà
nước và pháp luật là một ngành khoa học xã hội bởi nó nghiên cứu hai hiện tượng xã
hội là nhà nước và pháp luật.