Giáo trình kinh tế vĩ mô

Kinh tế là tổng thể một bộ phận các yếu tố sản xuất (vốn, đất đai, kỹ
thuật, thông tin,…) và các quan hệ con người với con người trong quá trình sản
xuất trực tiếp, lưu thông phân phối, trao đổi tiêu dùng của cải vật chất trong
một giai đoạn nhất định của lịch sử, mà mấu chốt của vấn đề là sở hữu và lợi
ích”.