Giáo trình Đại cương lịch sử Việt Nam - Toàn tập: Phần 1 - Nxb. Giáo dục

Giáo trình Đại cương lịch sử Việt Nam - Toàn tập: Phần 1 trình bày Lịch sử Việt Nam (từ thời nguyên thủy đến 1858). Đây là thời gian đất nước ta trải qua các giai đoạn phát triền của xã hội nguyên thủy đến ngày hợp nhất cùng nhau dựng nên nước Văn Lang - quốc gia đầu tiên của người Việt. Tiếp đó là quá trình xây dựng đất nước về mọi mặt chính trị, kinh tế, văn hóa của dân tộc Việt Nam trong độc lập lâu dài. Cùng tham khảo nội dung Phần 1 của cuốn sách để hiểu rõ hơn về sử ta.