Giai điệu giây và bản giao hưởng vũ trụ

Brian Greene đã kể cho chúng ta một cách rất sinh động và tài tình về sự ra đời và phát triển của lý thuyết siêu dây. Với một văn phong sáng sủa và truyền cảm, ông đã chỉ cho chúng ta thấy lý thuyết này đã mở đường để dung hoà cơ lượng tử với thuyết tương đối như thế nào. hai thuyết vĩ đại tạo nên những trụ cột của vật lý hiện đại là cơ lượng tử và thuyết tương đối đã ra đời gần như đồng thời vào đầu thế kỷ XX