Ebook Văn hóa của nhóm nghèo ở Việt Nam-Thực trạng và giải pháp (Phần 2) - TS. Lương Hồng Quang

Ebook "Văn hóa của nhóm nghèo ở Việt Nam-Thực trạng và giải pháp" gồm 3 chương. Sau đây là phần 2 của ebook trình bày nội dung 2 chương cuối: chương 2 văn hóa của nhóm nghèo-một cái nhìn lý thuyết, chương 3 góp phần vào chiến lược xóa nghèo về văn hóa.